Privacy -en cookies

Dit is de privacy disclaimer en cookie policy van Bits4KMO, toegankelijk vanaf http://www.bits4kmo.be

  • Deze website is eigendom van: Bits4KMO
  • Contactpersoon: Wim Bartels
  • Adres maatschappelijk zetel: Doornlaarlei 6, 2840 Rumst
  • E-mail: wba@b4k.be
  • Ondernemingsnummer: BE0835.153.172

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bits4KMO of rechthoudende derden.

Beperking van de aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
– Bits4KMO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bits4KMO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
– Bits4KMO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
– De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bits4KMO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Bits4KMO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
– De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bits4KMO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacy beleid
Bits4KMO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Wim Bartels via wba@b4k.be.
– Verwerkingsdoeleinden: Bits4KMO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten of prospecten die via de website (cfr. contactformulier op de contactpagina) met Bits4KMO contact nemen
– Rechtsgrond(en) van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. – toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
– Overmaken aan derden: Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bits4KMO verbonden zijn of met enige andere partner van Bits4KMO. Bits4KMO garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode: De persoonsgegevens verwerkt voor klanten -en prospectbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
– Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De klant of prospect heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant of prospect het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar wba@b4k.be.
– Direct marketing: De klant of prospect heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
– Klacht: De klant of prospect beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
– ’First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
-‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in (vb. Google Analytics).
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google reCAPTCHA

Functioneel, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie.

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
_grecaptcha
Expiratie
sessie
Functie
Spam protectie

Marketing/Tracking

Naam
rc::c
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
rc::b
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
rc::a
Expiratie
permanent
Functie
Verzoeken van bots filteren

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_user_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
_ga
Expiratie
Functie
Naam
_gid
Expiratie
Functie
Naam
_gat_gtag_UA_89026056_1
Expiratie
Functie
Naam
_ga_70JG2FBGP2
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie